09307777221 - 46132385 info@markazimplant.com

مراحل کامپوزیت

کامپوزیت دندان چگونه است؟ ( مراحل کامپوزیت )


یکی از بهترین روش هایی که می توانید با استفاده از آن و درمانی جزئی یک تغییر بزرگ و تقریبا نیمه دائمی به دست آورید کامپوزیت دندان است. برای انجام کامپوزیت دندان زمان زیادی نیاز نیست و می توانید طی چند جلسه مراجعه و مشاوره با پزشک متخصص خود به لبخند بسیار زیبا و درمان […]

WhatsApp مشاوره با پزشک